dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof. UEW PDF Drukuj Email

alt

Kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie

Kontakt:
e.mail.: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pokój nr 16 (ul Kochanowskiego 8, bud. H)
nr tel. (075) 75 38 319

Konsultacje:

zdalne przy użyciu aplikacji MSTeams:

wtorek (CT) 11.30-13.00 do 17 listopada 2020 r.,

środa (CT) 13.00-14.30 od 24 listopada 2020 r. do końca semestru zimowego 2020/2021


Główne zainteresowania naukowo-badawcze:

 • zarządzanie kapitałem intelektualnym;
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie wiedzą;
 • zarządzanie małym przedsiębiorstwem;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • kreowanie nowoczesnych form organizacji (organizacja ucząca się i inteligentna);
 • kultura organizacyjna;
 • kompetencje menedżera,
 • nowoczesne koncepcje zarządzania, itd.

Dorobek naukowy:

Autorski (i we współautorstwie) dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji naukowych oraz w większości aktywne uczestnictwo w ok. 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.

Wybrane publikacje:

 1. SOKOŁOWSKA A. (2000), Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie inteligentnym-zmiana i ciągłość, W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem- ciągłość i zmiana, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 851, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s.455-461, ss.539.
 2. SOKOŁOWSKA A. (2002), Zarządzanie kapitałem intelektualnym, a zarządzanie wiedzą-integracja i dezintegracja, W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 928, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s.150-156, ss.512.
 3. MORAWSKI M., SOKOŁOWSKA A., (2002), Koncepcja marketingu personalnego w organizacjach sportowych (rozdział IX), W: Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, K.Perechuda (red.), Wydawnictwo AWF we Wrocławu, Wrocław  s.27-13, ss.154.
 4. JAGODA H., SOKOŁOWSKA A. (2003), Kapitał intelektualny w małych przedsiębiorstwach regionu dolnośląskiego – wyniki badań, W: Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, H. Bieniok (red.), Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s.177-182, ss.475. 
 5. JAGODA H., SOKOŁOWSKA A. (2004), Identyfikacja, pomiar, wykorzystanie i rozwój kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie (rozdział VII), W: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, J. Adamczyk, P. Bartkowiak (red.), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, s.114-133 ss. 390
 6. SOKOŁOWSKA A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, ss.154
 7. SOKOŁOWSKA A. (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 127- 171, ss. 230
 8. SOKOŁOWSKA A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w uczelni wyższej, W: T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s.108-116, ss. 361.
 9. SOKOŁOWSKA A. (2006), Efektywność intelektualna produktem świadomego przestrzeni intelektualnej w przedsiębiorstwie, W: E–mentor, dwumiesięcznik wydawany przez SGH i FPAKE nr 2 (14), kwiecień 2006, Warszawa, s.60-64, ss.86.
 10. SOKOŁOWSKA A., (2008), Nauka o przedsiębiorstwie - między wiedzą teoretyczną a praktyczną, W: Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu,Nr 34, Wrocław,s.29-39,ss.117.
 11. SOKOŁOWSKA A., (2008), Idenyfikacja sposobów oraz uwarunkowań wielowymiarowowej konwesji kapitału intelektualngo w przedsiębiorstwe, W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy.Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, A. Glińska-Neweś (red.), Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s.741-753, ss.823.
 12. SOKOŁOWSKA A. (2008), Międzynarodowe zarządzanie kapitałem intelektualnym - wyzwania, cechy,strategie, W:Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, W: P.Wachowiak (red.),Wydawnictwo SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 215-224, ss.310.
 13. SOKOŁOWSKA A. (2009), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa -przejawy i dylematy, E-mentor, dwumiesięcznik SGH, Nr 5(32), grudzień,Warszawa,s.31-36,ss.90. 
 14. SOKOŁOWSKA A. (2009), Społeczna odpowiedzanośćmałego przedsiębiorstwa -uwarunkowania, przejawy, instrumenty zarządzania, W: B.Kożuch (red.), Współczesne Zarządzanie, CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY, Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 4/2009, Kraków, s. 46-55, ss.161.  
 15. SOKOŁOWSKA A. (2010), Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - rozważania o integracji koncepcji, W: M.Przybyła (red.), Nauki o zarządzaniu 2, Zarządzanie w teorii 4, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 137, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s.158-168, ss.297.
 16. SOKOŁOWSKA A. (2010), Koncepcja społecznej odpowiedzianości przedsiębiorstwa a katolicka nauka społeczna - rozważania o podobieństwach, W: E.Skrzypek (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s.441-458, ss. 464.
 17. SOKOŁOWSKA A. (2011), Roważania o potrzebie porządowania teminologii z zakreu społecznej odpowiedzialności biznesu, W: M.Przybyła (red.),Nauki o zarządzaniu 8, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 216, Wydawnictwo UE we Wrocławiu,Wrocław, s.254-263, ss.413.
 18. SOKOŁOWSKA A. (2011), Kultura organizacyjna a społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia, W: T. Falencikowski (red.), Działanie współczesnych przedsiębiorstw. Detreminanty kulturowe, zasobowe i samorządowe, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 12/2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, CEDEWU, Gdańsk, Warszawa, s.81-99, ss.299.
 19. SOKOŁOWSKA A. (2011), Identyfikacja czynników sukcesu w obszarze zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie, W: B.Nogalski, B.Wierzbicka (red.), Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s.397-404, ss.412.
 20. SOKOŁOWSKA A. (2011), Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnoscia w małym przedsiębiorstwie, W: H.Babis, R.Czaplewski (red.), Drogi dochodzenia do  społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 68, Tom II, Szczecin, s.556-564, ss.770.
 21. SOKOŁOWSKA A. (2011), Social responsibility activity of small enterprise - selected areas, W: A.Glińska-Neweś, R.Haffer (red.), Journal of Positive Management, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Totuniu, Vol.2, No1, Toruń, s.84-93, ss.108.
 22. SOKOŁOWSKA A. (2011), Koncepcja społecznej odpowiedzialności a zachowania ludzi w organizacji - identyfikacja relacji, W: Cz.Zając (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 24/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław, s.177-189, ss.258.
 23. SOKOŁOWSKA A. (2011), Innowacje społeczne, W: M.Morawski, M.Prudzienicka (red.), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 51-58, ss.128.
 24. SOKOŁOWSKA A. (2011), Identification of social responsibility entities in a small enterprise, W: A.Adamik, M.Matejun, A.Zakrzewska-Bielawska (red.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises, A Series of Monographs, Technical University of Lodz, Lodz, s.203-216, ss.398.
 25. SOKOLOWSKA A. (2012), Społecznie odpowiedzialna działalność małego przedsiębiorstwa na przykładzie "Optyka-Optometria Bracia Łygas", W: Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, Prace Naukowe Uniwerystetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, 1 (10) 2012, s.133-143, ss.169.
 26. SOKOŁOWSKA A. (2012), Współpraca z interesariuszami jako element kształtowania społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa, W: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego,  Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Łódź 2012, wydanie specjalne, s.237-247, ss.586.
 27. SOKOŁOWSKA A. (2012), Ethical area of social responsibility in a small enterprises-key aspects, W: Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management", 2012, NO.681,vol.8,s.97-108,ss.289.
 28. SOKOŁOWSKA A. (2013), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia, Seria: Monografie i Opracowania nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss.468.
 29. JAGODA H., SOKOŁOWSKA A.(2013), Problem identyfikacji podmiotu odpowiedzialności w społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa, W: B.Kaczmarek (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Książka Jubileuszowa dla Profesora Czesława Sikorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.113-139, ss.230.
 30. SOKOŁOWSKA A. (2013), Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny-identyfikacja kluczowych kompetencji, W:Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, Nr 50, Łódź 2013, s.235-243, ss.279.
 31. SOKOŁOWSKA A. (2013), The Identification of Selected Dysfunctions and Paradoxes in Social Responsibility Management in Small Enterprise, World Academy of Science Engineering and Technology, ICEIM, Special Journal, Issue 81, Septemer 2013, Rome, s.1043-1048, ss.1169.

 

Prowadzone zajęcia (m.in.):

 • Nauka o przedsiębiorstwie;
 • Podstawy zarządzania;
 • Zarządzanie;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa;
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach badawczych,
 • Rola etyki w prowadzeniu badań empirycznych;
 • Nadzór korporacyjny;
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim.

 

Tematyka seminariów:

 • zarządzanie kapitałem intelektualnym;
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie wiedzą;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie małym przedsiębiorstwem;
 • kreowanie nowoczesnych form organizacji (organizacja ucząca się i inteligentna);
 • kultura organizacyjna;
 • kompetencje menedżera;
 • zachowania organizacyjne;
 • nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami.

Opis kariery naukowej:

 • 1994 –1999 - studia na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz ekonomika turystyki i hotelarstwa, tytuł magistra ekonomii z oceną bardzo dobrą i wyróżnieniem na podstawie pracy magisterskiej pt.: „Diagnoza zdolności komunikacyjnych menedżera na przykładzie wybranych stanowisk kierowniczych w Zakładzie Energetycznym Jelenia Góra S.A.” ;
 • 01.10.1999 r. - w wyniku konkursu zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, WGRiT w Jeleniej Górze;
 • 27. 04. 2004 r. - publiczna obrona rozprawy doktorskiej nt.: „Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie” ;
 • 30. 04. 2004 r. - Uchwałą Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nadanie stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (specjalność: ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem). Ponadto rozprawa doktorska na pisemny wniosek obu Recenzentów została zaproponowana do wyróżnienia nagrodą JM Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;
 • 18. 02. 2005 r. - mianowanie na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie.
 • 03.07.2014 r. - Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, biorąc pod uwagę ocenę dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: Społeczna odpowiedzialnośc małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia, ocenę przebiegu kolokwium habilitacyjnego oraz po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego, jednogłośnie podjęła uchwałe o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. 
 • 01.10.2014 r. - zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie.

Osiągnięcia:

 • W 2004 r. wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Sokołowskiej listem gratulacyjnym JM Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 • W 2005 r. dr Agnieszka Sokołowska została laureatką ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace doktorskie Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, organizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jej praca doktorska pt.: „Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie” została opublikowana i przekazana do bibliotek naukowych w całym kraju.
 • Wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac w zakresie nauk o zarządzaniu powstałych w latach 2005 – 2006 w kategorii podręczniki przyznane zespołowi pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Perechudy za pracę pt.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie; współautorstwo: SOKOŁOWSKA A. (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 127- 171, ss. 228.
 • Listy gratulacyjne JM Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo- badawcze w roku 2004, 2005.
 • Nagrody I - ego stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2009, 2010, 2011, 2012. 
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za aktywną działalność w Uczelnianym Zespole ds. opracowania zasad oceny nauczycieli akademickich w roku 2013.
 • Nagroda II - ego stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiagnięcia naukowo-badawcze w roku 2014, 2015, 2018, 2019.
 • W 2015 r. Kapituła Konkursu Nagród Naukowych TNOiK im. prof. Karola Adamieckiego (edycja 2014/2015) wyróżniła książkę dr hab. Agnieszki Sokołowskiej, prof. nadzw. UE, pt.Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia , Wydawnicwto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013. Celem konkursu było nagradzanie opracowań stanowiących wybitne osiągnięcia z zakresu nauk organizacji i zarządzania, stanowiących istotny wkład w rozwiązania teoretyczne i praktyczne na rzecz usprawniania systemu funkcjonowania gospodarki.

Prowadzone badania:

Projekt badawczy własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2010-2012, nr N N 115 55 0138, pt.: Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia.

 

Pełnione funkcje:

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2008 –2012 na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Członek Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2008-2012;
 • Kierownik Menedżerskiego Studium Podyplomowego „Zarządzanie w sektorze publicznym” w latach 2008-2011, na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Członek Wydziałowej Komisji ds.Promocji i Rozwoju w latach 2008- 2012, na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Członek Wydziałowej Komisji ds.Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012-201 (WEZiT);
 • Członek uczelnianiego Zespołu ds. opracowania zasad oceny nauczycieli akademickich (WEZiT);
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości „Meritum” na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds.Uznawalności Kształcenia (WEZiT);
 • 2014 - 2019 Członek Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki;
 • 2014-2019 Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki (WEZiT)
 • 2014-2019 Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki (WEZiT)
 • 2014-2019 Członek Wydziałowej Komisji ds.Rozwoju Kadr Naukowych (WEZiT)
 • Od 2019 - Członek Rady Wydziału Zarządzania
 • Od 2019 - Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadr (WZ)
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (WEZiT);
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 2016-2020;
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzilaności (Green Team);
 • Członek Rektorskiego Zespołu ds. efektów kształcenia dla przedmiotu z subdyscypliny Zarządzanie;
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. opracowania kodeksu etycznego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.